മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയ്‌നര്‍മാര്‍


മനോജ്കുമാര്‍ വി  
ജില്ലാ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ :9447089009
 dckkd@itschool.gov.in
 1. ബാബു വി കെ - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ : 9447540869  mtcvatakara@kite.kerala.gov.in
 2. പ്രിയ വി എം - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ : 9496341389 mtckozhikode@kite.kerala.gov.in
 3. സുരേഷ് എസ് ആര്‍ - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ : 9447460005 mtcthamarassery@kite.kerala.gov.in
 4. പ്രമോദ് കെ വി - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9847117418 kkd.pramod@kite.kerala.gov.in
 5. മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍ നാസര്‍ കെ - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9495575698 kkd.nasarkiliyayi@kite.kerala.gov.in
 6. സുരേഷ് ബാബു - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9495050391 kkd.sureshbabu@itschool.gov.in
 7. ലത്തീഫ് കരയത്തൊടി - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9496342372 kkd.latheef@kite.kerala.gov.in
 8. പോള്‍ കെ ജെ - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9496344282 kkd.paul@kite.kerala.gov.in
 9. രാജേന്ദ്രന്‍ എന്‍ - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 8547201586 kkd.rajendran@kite.kerala.gov.in
 10. അജിത് പ്രസാദ് എം - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 8547041420 kkd.ajit@kite.kerala.gov.in
 11. ബിജു ബി എം - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9446693160 kkd.biju@kite.kerala.gov.in
 12. നൗഫല്‍ കെ പി - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9745573774 kkd.rnoufal@kite.kerala.gov.in
 13. മനോജ് കുമാര്‍ കെ - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 8547376903 kkd.manoj@kite.kerala.gov.in
 14. സുരേഷ് കെ പി - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9446295890 kkd.suresh@kite.kerala.gov.in
 15. ജയദേവന്‍ കെ - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 8547346371 kkd.jayadevan@kite.kerala.gov.in
 16. രമേശന്‍ ഇ ടി  - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9961086617 kkd.remesan@kite.kerala.gov.in
 17. ജയ്ദീപ് കെ - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9496416363 kkd.jayadeep@kite.kerala.gov.in
 18. നാരായണന്‍ ടി കെ - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9495076275 kkd.narayanan@kite.kerala.gov.in
 19. മോഹനകൃഷ്ണന്‍ ടി എം - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9497876111 kkd.mohanakrishnan@itschool.gov.in
 20. മഹേശന്‍ കെ ജി - മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ : 9495686710 kkd.maheshan@kite.kerala.gov.in